Privacy - Oranje Hotel

Met wie delen we uw persoonsgegevens

Om u de best mogelijke diensten te kunnen verlenen en concurrerend te blijven, delen we bepaalde gegevens binnen en buiten onze organisatie.
Daarbij gaat het om:

We wisselen gegevens uit tussen onderdelen en kantoren van onze organisatie om redenen die te maken hebben met bedrijfsvoering, wet- en regelgeving of rapportages. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om screening van nieuwe klanten, naleving van bepaalde wet- en regelgeving, beveiliging van IT-systemen of bepaalde dienstverlening.

Indien u via booking sites bij ons reserveert worden de gegevens door de booking site aan ons doorgegegeven. Vanaf dat moment zijn wij verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De booking sites hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor het verwerken van uw gegevens. De manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan kunt uw vinden op hun websites. Deze kunnen verschillen van de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving kunnen we gegevens doorgeven aan de desbetreffende instanties, bijvoorbeeld om terrorisme tegen te gaan of witwaspraktijken te voorkomen. In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens met externe partijen te delen, waaronder:

 • Overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthouders, zoals de landelijke autoriteit op het gebied van privacy van de landen waarin we actief zijn.
 • De belastingdienst kan ons vragen uw financiële gegevens door te geven. We kunnen voor dit doel uw Burgerservicenummer verwerken.
 • Justitiële/wet handhavende instanties zoals de politie, openbaar aanklagers en rechtbanken.
 • Juristen, bijvoorbeeld in geval van een faillissement, notarissen , bijvoorbeeld bij de verlening van een hypotheek, gevolmachtigden die de belangen van anderen behartigen en bedrijfsaccountants
 • Andere organisatie als uitvloeisel van andere wetgeving.

Wanneer we gebruikmaken van andere dienstverleners delen we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke opdracht. Dienstverleners helpen ons onder meer door:

 • Bepaalde diensten en activiteiten te verzorgen, waaronder een aantal booking sites die als tussenpartij op te treden voor het boeken van uw verblijf in ons hotel.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe inzichten die u in staat stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. Hiervoor kunnen we persoonsgegevens uitwisselen met partners zoals universiteiten, die deze gegevens gebruiken in hun onderzoek, en innovators en andere instanties. De onderzoekers met wie we samenwerken moeten aan dezelfde strikte eisen voldoen als medewerkers van onze organisatie. De persoonsgegevens worden in geaggregeerde vorm gedeeld en de onderzoeksresultaten zijn anoniem.

We werken regelmatig samen met andere bedrijven. Zo werken we nauw samen met een aantal booking sites. Gaat u in op de aanbieding? Dan geeft u zelf persoonsgegevens door aan onze partner. In het Privacy Statement van deze partner leest u hoe die partner omgaat met uw persoonsgegevens. Dat kan anders zijn dan wij dat doen.

Als u dat wilt, geven we uw persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door..

We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk. Wanneer we uw persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, zorgen we altijd voor passende waarborgen om deze gegevens te beschermen.

 

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We besteden veel geld en tijd aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens. Onze organisatie maakt gebruik van een externe firma gespecialiseerd op het gebied van informatiebeveiliging en security Zij houden mede  toezicht op hoe persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd.  Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u, als het nodig is.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet algemene gegevensbescherming naleven.
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via elektronische mail en het bel-me-niet register.

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou,van ons, van al onze klanten en de ...... sector. Daarom gebruiken we je persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen. Dit merk je bijvoorbeeld:

 • We kunnen toegang blokkeren of je waarschuwen als de de data niet goed wordt gebruikt
 • We kunnen helpen als we denken dat het even tegenzit.
 • We onderzoeken vooraf goed wie je bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden,  En we investeren in middelen die jou en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit. .

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou,van ons, van al onze klanten en de ...... sector. Daarom gebruiken we je persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen. Dit merk je bijvoorbeeld:

 • We kunnen toegang blokkeren of je waarschuwen als de de data niet goed wordt gebruikt
 • We kunnen helpen als we denken dat het even tegenzit.
 • We onderzoeken vooraf goed wie je bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden,  En we investeren in middelen die jou en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit. .

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over uw hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’? U kunt daarvoor contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder vermeld.

 

Vragen over privacy bij Oranje Hotel

info@oranjehotel.com

Oranje Hotel

0031 (0)46 4513673


©copyright 2018 Oranje Hotel